دوره های آموزشی

خانهدوره‌های آموزشی

دوره های اداری

 • معرفی امور دفتری
 • نحوه مدیریت امور دفتری
 • آشنایی با سلسله مراتب سازمانی
 • آشنایی و کاربرد ماشین های اداری
 • آشنایی و کاربرد نرم افزارهای اداری
 • آموزش مکاتبات اداری
 • آموزش بایگانی اسناد اداری
 • و ...

دوره های مالی

 • معرفی مفاهیم و اصطلاحات حسابداری
 • شناسایی اصول ثبت و گزارش حسابها
 • آشنایی با حساب خرید و فروش و اصول ثبت آن
 • انجام عملیات حسابداری مربوط به تنخواه ، بانک ،صندوق
 • توانایی بکارگیری نرم افزار اکسل در امور مالی وانبارداری
 • آشنایی و کاربرد نرم افزار حسابداری
 • آشنایی با نحوه ی تنظیم گزارشات مالی و انبار
 • و ...

دوره های بازرگانی داخلی

 • معرفی مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی
 • آشنایی کاربردی با فرآیندهای خرید و فروش
 • آشنایی کاربردی با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان
 • آشنایی با نحوه ی منبع یابی کالا و صدور درخواست خرید
 • آشنایی با نحوه ی ارزیابی منابع تأمین
 • فرآیند صدور پیشنهاد مالی و فنی
 • فرآیند ثبت خرید و فروش در نرم افزارهای مرتبط
 • و ...

(جهت ثبت تقاضای دوره کارآموزی رایگان به بخش امور مشتریان مراجعه نمائید )