ارائه خدمات فنی ، مهندسی و اجرایی پروژه

خانهارائه خدمات فنی ، مهندسی و اجر...

خدمات

مهندسی

 • ۰۱بازنگری و کنترل نقشه های طراحی
 • ۰۲ارائه مهندسی ارزش در طراحی
 • ۰۳ارائه خدمات مهندسی کالا
irsa 12

خدمات

فنی

 • مدیریت کامل دفتر فنی کارگاهها ، شرکتها ، گروهها
 • تهیه صورت وضعیت ماهیانه بصورت فهرست بها ، نرخ تفکیکی و…
 • تهیه تعادیل پروژه ( آحاد بها – نرخ ارز – هدفمندی و …)
 • تهیه اضافه کار ، قیمت جدید
 • تهیه صورت وضعیت سود سرمایه گذاری
 • تهیه و طرح دعوی ( ادعا )
 • کنترل و تفکیک هزینه پروژه ها و شرکتها
 • کاریابی پروژه های نفت ، گاز ، پتروشیمی و آب
 • تهیه اسناد مناقصه پروژه ها در همه سطوح BOT , EPCF و …
 • تهیه پیشنهاد قیمت رقابتی در مناقصات
 • تحلیل و پیش بینی قیمت رقبا
 • تهیه پروپزال فنی در مناقصات
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها
 • کنترل برنامه زمانبندی
 • استخراج نوع و میزان عقب ماندگی پروژه ها
 • ارائه راهکارهای برون رفت از عقب ماندگی پروژه ها
 • تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات
 • مدیریت پیمان خدمات فنی و مهندسی پروژه ها و شرکتها
 • آموزش حرفه ای و اجرایی پرسنل فنی مستقر در کارگاهها و شرکتها
 • مدیریت پیمان خدمات فنی و مهندسی پروژه ها و شرکتها
 • آموزش حرفه ای و اجرایی پرسنل فنی مستقر در کارگاهها و شرکتها
 • تهیه لایحه های بیمه های عمرانی و غیرعمرانی
 • ارائه بستر و انجام زیرساخت مناسب فنی و حقوقی برای برونسپاری های داخلی پروژه ها و شرکتها
 • ارائه بستر و زیرساخت مناسب از ابتدای پروژه برای بیمه تامین اجتماعی پروژه ها علی الخصوص پروژه های غیرعمرانی
irsa 12

خدمات

اجرایی پروژه

 • ۰۱ارائه روشهای اجرایی آیتمهای مختلف عملیات کارگاهی
 • ۰۲ارائه چیدمان اجرایی و اقتصادی گروههای اجرایی
 • ۰۳بازدید دوره ای از عملیات اجرایی جهت کنترل و ارائه راهکارهای جدید و اقتصادی کارها
irsa 14

خدمات فوق برگرفته از تخصص و تجربه ی تیمی کاربردی و کارآزموده با برخورداری از حداقل بیست سال تجربه در زمینه ی خدمات فنی  مهندسی و اجرایی پروژه های صنعتی مرتبط مرزی و برون مرزی  می باشد .