رادیوگرافی صنعتی

خانهرادیوگرافی صنعتی

Industrial radiography

رادیوگرافی صنعتی یک روش آزمایش غیر مخرب است که در آن بسیاری از انواع اجزای تولید شده برای بررسی ساختار داخلی و یکپارچگی نمونه مورد بررسی قرار می گیرند. رادیوگرافی صنعتی می تواند با استفاده از اشعه ی ایکس یا اشعه گاما انجام شود. هر دوی آنها فرمهای تابش الکترو مغناطیسی هستند. تفاوت بین اشکال مختلف انرژی الکترو مغناطیسی مربوط به طول موج است. اشعه ی ایکس  و گاما کوتاه ترین طول موج را دارند و این ویژگی منجر به توانایی نفوذ، عبور و خروج از مواد مختلف مانند فولاد کربن و سایر فلزات می شود.